جدول زمان بندی دوره های آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای

با حمایت موسسه شهید سید حمیدرضا رضازاده 

دوره ها یه صورت مستمر برگزار میشوند در صورتی که موردی باشد توسط موسسه اطلاع رسانی خواهد شد. لیست زمان بندی دوره ها و اطلاعات بیشتر را نیز میتوانید از طریق تماس با موسسه و یا حضور در موسسه نیز دریافت فرمایید. 

۱
حسابداری واحدهای صنفی

موضوع: حسابداری
زمان دوره: ۴۰ ساعت
نام استاد: دکتر فلامرزی و مهندس هوشیارزاده
مکان: سایت ۱۱ کامپوتر دانشگاه فنی و حرفه ای شهید باهنر
زمان: ساعت ۱۵ لغایت ۱۸

ردیفروزتاریخ
۱شنبه۰۰/۱۰/۱۱
۲دوشنبه۰۰/۱۰/۱۳
۳چهارشنبه۰۰/۱۰/۱۵
۴شنبه۰۰/۱۰/۱۸
۵دوشنبه۰۰/۱۰/۲۰
۶چهارشنبه۰۰/۱۰/۲۲
ردیفروزتاریخ
۷شنبه۰۰/۱۰/۲۵
۸دوشنبه۰۰/۱۰/۲۷
۹چهارشنبه۰۰/۱۰/۲۹
۱۰شنبه۰۰/۱۱/۰۲
۱۱دوشنبه۰۰/۱۱/۰۴
۱۲چهارشنبه۰۰/۱۱/۰۶
۱۳شنبه۰۰/۱۱/۰۹
۲
اجرای کناف

موضوع: کناف و دکوراتیو
زمان دوره: ۴۸ ساعت
نام استاد: مهندس احمدیان
مکان: کارگاه کناف دانشگاه فنی و حرفه ای شهید باهنر
زمان: ساعت ۱۴ لغایت ۱۸

ردیفروزتاریخ
۱شنبه۰۰/۱۰/۱۱
۲دوشنبه۰۰/۱۰/۱۳
۳چهارشنبه۰۰/۱۰/۱۵
۴شنبه۰۰/۱۰/۱۸
۵دوشنبه۰۰/۱۰/۲۰
۶چهارشنبه۰۰/۱۰/۲۲
ردیفروزتاریخ
۷شنبه۰۰/۱۰/۲۵
۸دوشنبه۰۰/۱۰/۲۷
۹چهارشنبه۰۰/۱۰/۲۹
۱۰شنبه۰۰/۱۱/۰۲
۱۱دوشنبه۰۰/۱۱/۰۴
۱۲چهارشنبه۰۰/۱۱/۰۶
۳
برق کشی ساختمان

موضوع: برق کشی
زمان دوره: ۴۸ ساعت
نام استاد: مهندس دهقانی
مکان: کارگاه برق ۱۱۸ دانشگاه فنی و حرفه ای شهید باهنر
زمان: ساعت ۱۴ لغایت ۱۸

ردیفروزتاریخ
۱دوشنبه۰۰/۰۹/۰۱
۲چهارشنبه۰۰/۰۹/۰۳
۳شنبه۰۰/۰۹/۰۶
۴دوشنبه۰۰/۰۹/۰۸
۵چهارشنبه۰۰/۰۹/۱۰
۶شنبه۰۰/۰۹/۱۳
۷دوشنبه۰۰/۰۹/۱۵
۸چهارشنبه۰۰/۰۹/۱۷
۹شنبه۰۰/۰۹/۲۰
۱۰دوشنبه۰۰/۰۹/۲۲
۱۱چهارشنبه۰۰/۰۹/۲۴
۱۲شنبه۰۰/۰۹/۲۷
ردیفروزتاریخ
۱۳دوشنبه۰۰/۰۹/۲۹
۱۴چهارشنبه۰۰/۱۰/۰۱
۱۵شنبه۰۰/۱۰/۰۴
۱۶دوشنبه۰۰/۱۰/۰۶
۱۷چهارشنبه۰۰/۱۰/۰۸
۱۸شنبه۰۰/۱۰/۱۱
۱۹دوشنبه۰۰/۱۰/۱۳
۲۰چهارشنبه۰۰/۱۰/۱۵
۲۱شنبه۰۰/۱۰/۱۸
۲۲دوشنبه۰۰/۱۰/۲۰
۲۳چهارشنبه۰۰/۱۰/۲۲
۲۴شنبه۰۰/۱۰/۲۵
۲۵شنبه۰۰/۱۰/۲۷
۴
گره چینی