جدول زمان بندی دوره های آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای

با حمایت موسسه شهید سید حمیدرضا رضازاده

دورهکناف
دوره حسابداری
دوره گره چینی
دوره برق کشی
۱
حسابداری واحدهای صنفی

نام استاد : آقای فلامرزی

جمع ساعات دوره : ۴۰ ساعت
محل برگزاری : دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز، سایت کامپیوتر
ساعت برگزاری : ۱۵ تا ۱۸ بعدازظهر

شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۲
اجرای کناف
۳
برق کشی ساختمان

نام استاد : آقای مهندس دهقانی

جمع ساعات دوره : ۱۰۰ ساعت
محل برگزاری : دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز
ساعت برگزاری : ۱۴ تا ۱۸ بعدازظهر

شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۲۹
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۵
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۴
گره چینی

نام استادان : مهندس قاسمی و مهماندوست

جمع ساعات دوره : ۳۰ ساعت
محل برگزاری : دانشکده فنی و مهندسی شهید باهنر شیراز، کارگاه چوب
ساعت برگزاری : ۸ تا ۱۴ بعدازظهر

 

 

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۳