جدول زمان بندی دوره های آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای

با حمایت موسسه شهید سید حمیدرضا رضازاده

دورهکناف
دوره حسابداری
دوره گره چینی
دوره برق کشی
۱
حسابداری واحدهای صنفی

موضوع: حسابداری
زمان دوره: ۴۰ ساعت
نام استاد: دکتر فلامرزی و مهندس هوشیارزاده
مکان: سایت ۱۱ کامپوتر دانشگاه فنی و حرفه ای شهید باهنر
زمان: ساعت ۱۵ لغایت ۱۸

ردیفروزتاریخ
۱شنبه۰۰/۱۰/۱۱
۲دوشنبه۰۰/۱۰/۱۳
۳چهارشنبه۰۰/۱۰/۱۵
۴شنبه۰۰/۱۰/۱۸
۵دوشنبه۰۰/۱۰/۲۰
۶چهارشنبه۰۰/۱۰/۲۲
ردیفروزتاریخ
۷شنبه۰۰/۱۰/۲۵
۸دوشنبه۰۰/۱۰/۲۷
۹چهارشنبه۰۰/۱۰/۲۹
۱۰شنبه۰۰/۱۱/۰۲
۱۱دوشنبه۰۰/۱۱/۰۴
۱۲چهارشنبه۰۰/۱۱/۰۶
۱۳شنبه۰۰/۱۱/۰۹
۲
اجرای کناف

موضوع: کناف و دکوراتیو
زمان دوره: ۴۸ ساعت
نام استاد: مهندس احمدیان
مکان: کارگاه کناف دانشگاه فنی و حرفه ای شهید باهنر
زمان: ساعت ۱۴ لغایت ۱۸

ردیفروزتاریخ
۱شنبه۰۰/۱۰/۱۱
۲دوشنبه۰۰/۱۰/۱۳
۳چهارشنبه۰۰/۱۰/۱۵
۴شنبه۰۰/۱۰/۱۸
۵دوشنبه۰۰/۱۰/۲۰
۶چهارشنبه۰۰/۱۰/۲۲
ردیفروزتاریخ
۷شنبه۰۰/۱۰/۲۵
۸دوشنبه۰۰/۱۰/۲۷
۹چهارشنبه۰۰/۱۰/۲۹
۱۰شنبه۰۰/۱۱/۰۲
۱۱دوشنبه۰۰/۱۱/۰۴
۱۲چهارشنبه۰۰/۱۱/۰۶
۳
برق کشی ساختمان

موضوع: برق کشی
زمان دوره: ۴۸ ساعت
نام استاد: مهندس دهقانی
مکان: کارگاه برق ۱۱۸ دانشگاه فنی و حرفه ای شهید باهنر
زمان: ساعت ۱۴ لغایت ۱۸

ردیفروزتاریخ
۱دوشنبه۰۰/۰۹/۰۱
۲چهارشنبه۰۰/۰۹/۰۳
۳شنبه۰۰/۰۹/۰۶
۴دوشنبه۰۰/۰۹/۰۸
۵چهارشنبه۰۰/۰۹/۱۰
۶شنبه۰۰/۰۹/۱۳
۷دوشنبه۰۰/۰۹/۱۵
۸چهارشنبه۰۰/۰۹/۱۷
۹شنبه۰۰/۰۹/۲۰
۱۰دوشنبه۰۰/۰۹/۲۲
۱۱چهارشنبه۰۰/۰۹/۲۴
۱۲شنبه۰۰/۰۹/۲۷
ردیفروزتاریخ
۱۳دوشنبه۰۰/۰۹/۲۹
۱۴چهارشنبه۰۰/۱۰/۰۱
۱۵شنبه۰۰/۱۰/۰۴
۱۶دوشنبه۰۰/۱۰/۰۶
۱۷چهارشنبه۰۰/۱۰/۰۸
۱۸شنبه۰۰/۱۰/۱۱
۱۹دوشنبه۰۰/۱۰/۱۳
۲۰چهارشنبه۰۰/۱۰/۱۵
۲۱شنبه۰۰/۱۰/۱۸
۲۲دوشنبه۰۰/۱۰/۲۰
۲۳چهارشنبه۰۰/۱۰/۲۲
۲۴شنبه۰۰/۱۰/۲۵
۲۵شنبه۰۰/۱۰/۲۷
۴
گره چینی