جدول زمان بندی دوره های آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای

با حمایت موسسه شهید سید حمیدرضا رضازاده

دورهکناف
دوره حسابداری
دوره گره چینی
دوره برق کشی
۱
حسابداری واحدهای صنفی

موضوع: حسابداری
زمان دوره: ۴۰ ساعت
نام استاد: دکتر فلامرزی و مهندس هوشیارزاده
مکان: سایت ۱۱ کامپوتر دانشگاه فنی و حرفه ای شهید باهنر
زمان: ساعت ۱۵ لغایت ۱۸

ردیف روز تاریخ
۱ شنبه ۰۰/۱۰/۱۱
۲ دوشنبه ۰۰/۱۰/۱۳
۳ چهارشنبه ۰۰/۱۰/۱۵
۴ شنبه ۰۰/۱۰/۱۸
۵ دوشنبه ۰۰/۱۰/۲۰
۶ چهارشنبه ۰۰/۱۰/۲۲
ردیف روز تاریخ
۷ شنبه ۰۰/۱۰/۲۵
۸ دوشنبه ۰۰/۱۰/۲۷
۹ چهارشنبه ۰۰/۱۰/۲۹
۱۰ شنبه ۰۰/۱۱/۰۲
۱۱ دوشنبه ۰۰/۱۱/۰۴
۱۲ چهارشنبه ۰۰/۱۱/۰۶
۱۳ شنبه ۰۰/۱۱/۰۹
۲
اجرای کناف

موضوع: کناف و دکوراتیو
زمان دوره: ۴۸ ساعت
نام استاد: مهندس احمدیان
مکان: کارگاه کناف دانشگاه فنی و حرفه ای شهید باهنر
زمان: ساعت ۱۴ لغایت ۱۸

ردیف روز تاریخ
۱ شنبه ۰۰/۱۰/۱۱
۲ دوشنبه ۰۰/۱۰/۱۳
۳ چهارشنبه ۰۰/۱۰/۱۵
۴ شنبه ۰۰/۱۰/۱۸
۵ دوشنبه ۰۰/۱۰/۲۰
۶ چهارشنبه ۰۰/۱۰/۲۲
ردیف روز تاریخ
۷ شنبه ۰۰/۱۰/۲۵
۸ دوشنبه ۰۰/۱۰/۲۷
۹ چهارشنبه ۰۰/۱۰/۲۹
۱۰ شنبه ۰۰/۱۱/۰۲
۱۱ دوشنبه ۰۰/۱۱/۰۴
۱۲ چهارشنبه ۰۰/۱۱/۰۶
۳
برق کشی ساختمان

موضوع: برق کشی
زمان دوره: ۴۸ ساعت
نام استاد: مهندس دهقانی
مکان: کارگاه برق ۱۱۸ دانشگاه فنی و حرفه ای شهید باهنر
زمان: ساعت ۱۴ لغایت ۱۸

ردیف روز تاریخ
۱ دوشنبه ۰۰/۰۹/۰۱
۲ چهارشنبه ۰۰/۰۹/۰۳
۳ شنبه ۰۰/۰۹/۰۶
۴ دوشنبه ۰۰/۰۹/۰۸
۵ چهارشنبه ۰۰/۰۹/۱۰
۶ شنبه ۰۰/۰۹/۱۳
۷ دوشنبه ۰۰/۰۹/۱۵
۸ چهارشنبه ۰۰/۰۹/۱۷
۹ شنبه ۰۰/۰۹/۲۰
۱۰ دوشنبه ۰۰/۰۹/۲۲
۱۱ چهارشنبه ۰۰/۰۹/۲۴
۱۲ شنبه ۰۰/۰۹/۲۷
ردیف روز تاریخ
۱۳ دوشنبه ۰۰/۰۹/۲۹
۱۴ چهارشنبه ۰۰/۱۰/۰۱
۱۵ شنبه ۰۰/۱۰/۰۴
۱۶ دوشنبه ۰۰/۱۰/۰۶
۱۷ چهارشنبه ۰۰/۱۰/۰۸
۱۸ شنبه ۰۰/۱۰/۱۱
۱۹ دوشنبه ۰۰/۱۰/۱۳
۲۰ چهارشنبه ۰۰/۱۰/۱۵
۲۱ شنبه ۰۰/۱۰/۱۸
۲۲ دوشنبه ۰۰/۱۰/۲۰
۲۳ چهارشنبه ۰۰/۱۰/۲۲
۲۴ شنبه ۰۰/۱۰/۲۵
۲۵ شنبه ۰۰/۱۰/۲۷
۴
گره چینی