شهید رضازاده, شهید سید حمیدرضا رضازاده

روایتی از عملیات بدر

راویان

ابراهیم حسین آبادی

حمیدرضا رستمی

محمد جواد شاکری