جناب آقای محمد امید

عضو هیئت امنا و نایب رییس هیئت مدیره
متولد:   ۱۳۴۶  تحصیلات: دکترای مدیریت بازرگانی
ایشان در سابقه مدیریتی خود مسئولیت های مهمی را بر عهده داشته اند ؛ از جمله: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی کشور، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی در استان های فارس و بوشهر.
همچنین در کارگروه ها و هیئت های مدیره موسسات و نهادهای عام المنفعه مشارکت دارند از جمله : شورای عالی اشتغال ، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، منطقه ویژه اقتصادی شیراز، شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس ، شرکت شهر سلامت شیراز، بیمارستان کوثر.