اهداف و برنامه های ما

۱.

اجرای نیات خیرخواهانه شادروان مرحوم حاج سید محمد رضازاده به شرح مندرج در وصیت نامه ایشان.

۲.

ترویج معارف اسلامی و بزرگداشت مقام ائمه معصومین علیهم السلام

۳.

انجام و یا حمایت از انجام فعالیت های دینی و فرهنگی

۴.

احداث و یا کمک به توسعه و آبادانی اماکن فرهنگی-مذهبی-آموزشی

۵.

ایجاد و یا حمایت از فعالیت های موسسات خیریه درمانی

۶.

حمایت از محرومین و نیازمندان جامعه و یا کمک به موسسات خیریه ای که در این زمینه فعالیت میکنند

۷.

کمک به پرورش جوانان و نوجوانان نخبه و با استعداد جامعه